Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Witamy na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęconej Programom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NABÓR WNIOSKÓW 2009

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nastepujące programy na rok 2009 :

  1. Wydarzenia artystyczne
  2. Rozwój infrastruktury kultury
  3. Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
  4. Dziedzictwo kulturowe
  5. Literatura i czytelnictwo
  6. Promocja kultury polskiej za granicą
  7. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  8. Fryderyk Chopin.

W związku z faktem, iż w tym roku zostały zmienione zasady dotyczące ubiegania się o środki finansowe, zwracamy uwagę na konieczność wnikliwego zapoznania się z regulaminami programów.

Terminy składania wniosków:

Uprzejmie informujemy, że 23 kwietnia został ogłoszony dodatkowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nazwie Infrastruktura bibliotek.

Szanowni Państwo, ze względu na trudności ze złożeniem wniosków w systemie EBOI, termin naboru do programu Infrastruktura Bibliotek zostaje przedłużony do 8 czerwca (włącznie). Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku aplikacji nadsyłanych drogą pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tzw. Mecenat są podstawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, oraz podmioty gospodarcze.

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż aplikacje na programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy składać w jednym egzemplarzu.

W związku z sygnalizowanymi przez wnioskodawców wątpliwościami dotyczącymi przedstawienia we wnioskach o dotacje kosztów pracy wolontariuszy, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 45.1 i art. 46.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako koszt pracy wolontariuszy mogą być wliczone jedynie faktycznie poniesione przez organizatora koszty diet, podróży służbowych oraz ubezpieczeń, a także inne koszty niezbędne dla wykonania przez wolontariuszy świadczenia na rzecz organizatora. Wymienione koszty muszą być ujęte w ewidencji księgowej organizatora.

Prosimy także o zwrócenie uwagi na zmianęregulaminu Programu "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 4 "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego" w zakresie minimalnej kwoty wnioskowanej (minimalna kwota wnioskowana wynosi 50.000 zł).