Program "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY I SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO"

Celem programu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego jest wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę, poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury, instytucji filmowych oraz szkół i uczelni artystycznych.

Szczegółowe informacje:

regulamin programu | wskaźniki | oświadczenie | kontakt


WYNIKI NABORÓW DO PROGRAMU "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY I SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO" W ROKU 2008

NABÓR 2

* * *

Informacja dla beneficjentów (II nabór 2008)

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie otrzymają Państwo pisma zawiadamiające o decyzji Ministra wraz z prośbą o aktualizację wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania.

Informacja dla wnioskodawców ujętych na liście rezerwowej (II nabór 2008)

Uprzejmie informujemy, że w związku z tymczasowym brakiem środków finansowych została utworzona lista rezerwowa. W momencie gdy dodatkowe środki finansowe zasilą budżet programu otrzymają Państwo pismo zawiadamiające o decyzji Ministra wraz z prośbą o aktualizacją wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania. Planowany termin to przełom września i października.

Informacja dla wnioskodawców, we wnioskach których stwierdzono błędy formalne (II nabór 2008)

Uprzejmie informujemy, że informacje nt. popełnionych błędów formalnych otrzymają Państwo w piśmie, do którego będzie załączony złożony wcześniej wniosek. Informacja ta zostanie nadesłana do Państwa w najbliższym możliwym czasie. W związku z powyższym zawiadamiamy, że nie będą udzielane informacje telefoniczne na ten temat.

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (II nabór 2008)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem Programu Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego DSA w najbliższym możliwym czasie odeśle do Państwa złożone w II naborze wnioski.

NABÓR 1

* * *

Informacja dla beneficjentów (I nabór 2008)

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie otrzymają Państwo pisma zawiadamiające o decyzji Ministra wraz z prośbą o aktualizację wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania.

Informacja dla wnioskodawców, we wnioskach których stwierdzono błędy formalne (I nabór 2008)

Uprzejmie informujemy, że informacje nt. popełnionych błędów formalnych otrzymają Państwo w piśmie, do którego będzie załączony złożony wcześniej wniosek. Informacja ta zostanie nadesłana do Państwa w najbliższym możliwym czasie. W związku z powyższym zawiadamiamy, że nie będą udzielane informacje telefoniczne na ten temat. Jednocześnie informujemy, że wnioski te można składać ponownie w ramach II naboru w terminie do 31 maja br. (liczy się data stempla pocztowego), po wyeliminowaniu błędów formalnych.

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (I nabór 2008)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem Programu Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego nie można składać ponownie w bieżącym roku wniosku raz już opiniowanego przez zespół sterujący i wobec którego podjęta została decyzja Ministra. Zapraszamy zatem do aplikowania w listopadzie br. na nabór 2009. Złożone do DSA wnioski zostaną do Państwa odesłane w najbliższym czasie.Kontakt:

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

(koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek do Programu Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego - nabór 2008")

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach 10.00 - 14.00

Dagmara Lasocka - (0-22) 42.10.104, dlasocka@mkidn(dot)gov(dot)pl;

Halina Marczuk - (0 22) 42 10 460, hmarczuk@mkidn(dot)gov(dot)pl;

Paweł Stułka - (0-22) 42.10.412, stulek@mkidn(dot)gov(dot)pl;